Válaszolj helyesen! –  Milyen ízű a Colafit® Junior     

   NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

A Bilac Hungary Kft. (székhelye: 2045 Törökbálint, Tópark utca 3., Adószám: 26357144-2-13; a továbbiakban, mint Szervező) a Facebookon válasz adós nyereményjátékot szervez a bilac.hu oldal Válaszolj helyesen! –  Milyen ízű a Colafit® Junior  címmel – termék népszerűsítésére.  A részvétel és lebonyolítás feltételeire tekintettel a nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.  A játék időtartama alatt jelen játékszabályzat megtalálható a Szervező Facebook oldalán, a játékkal kapcsolatos kérdés esetén az bilac@bilac.hu e-mail címen lehet tájékoztatást kérni.

I. A részvétel feltételei, a játék időtartama    

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, Magyarországon bejelentett állandó vagy ideiglenes lakóhellyel, továbbá saját Facebook-profillal rendelkező, a részvételből jelen szabályzat szerint ki nem zárt, cselekvőképes természetes személy, aki Szervező a bilac.hu Facebook oldalán  a jelen szabályzatban foglaltak betartásával a játékra vonatkozó megoldást posztol. A nyereményjáték 2023- október 19-től 2023- október 26. éjfélig tart, kizárólag ezen időszak alatt helyes választ adó játékosok vesznek részt a játékban.

Minden játékos csak a saját, személyes Facebook-profiljával és egy véleményével/tippjével vehet részt a játékban. Amennyiben valaki nem a saját maga által regisztrált Facebook-profilt vesz igénybe, a nyereményjátékkal kapcsolatos e-mail cím, Facebook-profilhasználat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A szabálytalan jelentkezésekből adódó, valamint a posztolással, üzenetküldéssel kapcsolatos esetleges technikai hibákból adódó problémákért a Szervezőt  semminemű felelősség nem terheli.  A valóságnak nem megfelelő adatokat megadó, a játékszabályzat feltételeit nem teljesítő, illetőleg azon játékosok, aki egyéb módon csalással próbálják nyerési esélyüket növelni a játékból kizárásra kerülnek.

A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTELLEL – A poszt alá írt válasszal – A JÁTÉKOS ELFOGADJA A JELEN JÁTÉKSZABÁLYZATBAN ÉS A FACEBOOK IRÁNYELVEIBEN FOGLALTAKAT ÉS HOZZÁJÁRUL AHHOZ, HOGY A SZERVEZŐ A JÁTÉKKAL KAPCSOLATBAN RENDELKEZÉSÉRE BOCSÁJTOTT SZEMÉLYES ADATAIT A NYEREMÉNYJÁTÉK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJÁBAN FOGLALTAKNAK MEGFELELŐEN KEZELJE. 

A játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, valamint azon szervezetek munkavállalói, amelyekben Szervező többségi befolyással bír, illetve bármely munkavállalónak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

II. 

A játékban a feltett kérdésre tett válasz posztolásával lehet részt venni, ezt a választ a kiírt játék posztja alá kell helyezni. Egy játékos egy válasszal szerepelhet a játékban. Többszöri válasz esetén is egy szavazatnak minősül a játékos többszöri válasza.

III. Nyeremények és a sorsolás

A játékosok között 1 db  Colafit® Junior  terméket sorsolunk ki  , egy darab nyertes lesz.  A nyertesek kisorsolása egy véletlenszerűség elve alapján névhúzásos módon történik zártkörűen, a Szervező vezetőiből, munkavállalóiból álló háromtagú bizottság előtt jegyzőkönyv felvétele mellett.  

A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre nem váltható.  

A sorsolás helyszíne: 2045 Törökbálint, Tópark utca 3

A sorsolás időpontja: 2023. október 27.  

A Szervező a nyereményhez 1 fő tartaléknyertest sorsol. A tartaléknyertes a kisorsolás sorrendjében jogosult a nyertes játékosok helyébe lépni, amennyiben a nyertes nem felel meg jelen játékszabályzat követelményeinek, vagy adatai nem ellenőrizhetők, nem valósak, vagy valamely, a jelen szabályzat szerinti okból a Játékból ki kellett zárni, vagy a nyereményről szóló értesítés megküldésétől számított 2 munkanapon belül nem jelentkezik a nyereménye átvétele érdekében.

IV. A nyeremények átvétele

A Szervező a Facebook oldalán közzéteszi a sorsolás időpontját, illetőleg a sorsolást követően 3 munkanapon belül privát Facebook üzenetben értesíti a nyerteseket. A nyertes a nyereménye átvételének feltételeként köteles az értesítés megküldésétől számított 2 munkanapon belül a Szervezőnek küldött Facebook privát üzenetben az értesítést visszaigazolni és megadni a nyeremény átadásához szükséges személyes adatait (teljes név, bejelentett lakcím és – amennyiben eltér a lakcímtől- postázási cím). Amennyiben a nyertes elmulasztja a nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatai megadását a fenti határidőben, úgy a Szervező jogosult az érintett nyertes helyett a sorrendben következő tartaléknyertest nyertessé nyilvánítani.  A Szervező a nyereményt a nyertes, illetve a tartaléknyertes játékos által megadott lakcímre vagy postázási címre továbbítja a visszaigazolást követő 2 héten belül.  Amennyiben a játékos a fentiek szerinti együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. Amennyiben a játékos a nyereményét a fentiek szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Közreműködőtől nem követelheti. A nyereménnyel kapcsolatos mindennemű adó- és járulékfizetési kötelezettséget a Szervező visel. 

V. Adatkezelés

A Szervező a játékosok részére megadott adatait a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével, a játék időtartama alatt elérhető adatkezelési tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően kezeli.  

VI. Egyéb tudnivalók

A Szervező fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy akár előzetes nyilvános bejelentés és időbeli korlátozás nélkül jelen szabályzat módosításának közzétételével a nyereményjáték feltételeit (különösen annak időtartamát, a jutalmak mennyiségét, típusát, a részvételre jogosultak körét stb.) megváltoztassa, illetőleg a játékot a szabályzatban meghirdetett időpontot megelőzően befejezetté nyilvánítsa, illetőleg a játékot megszüntesse.  

A nyereményjátékra a magyar jog az irányadó.

A játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook Inc., valamint annak leány- és társasvállalkozásai) szemben a nyereményjátékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen.   A játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZATÓ

Milyen ízű a Colafit® Junior     A nyereményjátékban résztvevők részére

A Bilac Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 számú (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete (általános adatvédelmi rendelet – GDPR, a továbbiakban mint „Rendelet”) alapján jelen adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: „Tájékoztató”) tájékoztatja  Milyen ízű a Colafit® Junior „ nyereményjátékban résztvevő játékosokat, mint érintetteket a nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelés feltételeiről, valamint érintettek az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről: 

 1. A Tájékoztatóban használt fogalmak
Nyereményjáték: a bilac.hu Facebook oldalon meghirdetett, 2023. október 26-ig tartó Milyen ízű a Colafit® Junior ?   elnevezésű nyereményjáték
Érintett:  bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; 
Személyes adat:  azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
Hozzájárulás az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
Adatkezelő:  az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Címzett:  az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;
Harmadik személy/fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
Nyilvánosságra hozatal:  az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
Adatvédelmi incidens:  a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 1. Tájékoztatás az adatkezelésről

II.1. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Bilac Hungary Kft.

2045 Törökbálint, Tópark utca 3.

E-mail: bilac(kukac)bilac.hu

Adószám: 26357144-2-13

Telefonszám: 30/905-3665

II.2. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja időtartama 

Az adatkezelés célja a Nyereményjáték lebonyolítása, a résztvevő játékosokkal történő kapcsolattartás.  Az Adatkezelő kizárólag önkéntes hozzájárulás alapján megadott olyan adatokat kezel, amelyek az adatkezelés céljának megvalósulásához feltétlenül szükségesek, és amelyek egyben alkalmasak az elérni kívánt célra.  A Nyereményjátékban résztvevő játékosok a részvétellel, a felhívó poszt alá történő kommenteléssel- mint ráutaló magatartással járulnak hozzá, hogy a megadott adataikat az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint a Nyereményjáték lebonyolítása és kapcsolattartás céljából kezelje, nyertesség esetén nevüket, Facebook azonosítójukat és profilképüket Szervező a bilac.hu Facebook oldalán nyilvánosságra hozza. A Nyereményjáték szabályzata szerinti adatszolgáltatás önkéntes hozzájáruláson alapul. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az érintett számára nem biztosítható a játékban való részvétel, illetőleg részére a nyeremény nem adható át. 

Az érintett a hozzájárulását a Szervező részére írt e-mail vagy privát Facebook üzenetben bármikor visszavonhatja, ezen esetben adatai törlésre kerülnek, a játékban a továbbiakban nem vehet részt, részére a nyeremény nem adható át. A hozzájárulás visszavonása a korábbi adatkezelés jogszerűségét nem érinti, illetőleg egyes esetekben a Szervező jogos érdeke vagy jogi kötelezettsége teljesítése alapján a hozzájárulás visszavonása ellenére tovább kezelheti a személyes adatokat.   

Kezelt adat típusa Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Név
 • Játékos azonosítása
 • Játékban való részvétel
 • Nyeremény kézbesítése
 • Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatban
 • Jog- és igényérvényesítés
 • Adójogi és közteher fizetési és bejelentési kötelezettség teljesítése
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás,  c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése (Art., Szja tv.) f) pontja szerint a Szervező jogos érdeke Játék időtartama alatt vagy nyertes Játékos esetén a Játék lezárulásától számított 5 év, a számviteli kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban 8 év
Facebook azonosító (ID) és Facebook profilkép 
 • Játékos azonosítása, személyének nyilvánosságra hozatala
 • Játékban való részvétel, sorsolás lebonyolítása  
 • Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatban
 • Jog- és igényérvényesítés
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás és f) pontja szerint a Szervező jogos érdeke Játék időtartama alatt vagy nyertes Játékos esetén a Játék lezárulásától számított 5 év
Nyertes Játékos esetén a lakcím /tartózkodási hely vagy postázási cím 
 • Nyeremény kézbesítése
 • Jog- és igényérvényesítés
GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont szerinti jogi kötelezettség teljesítése  Játék időtartama alatt vagy nyertes Játékos esetén a Játék lezárulásától számított 5 év

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az Adatkezelő Facebook oldalát kezelő munkatársai kezelhetik a feladataik ellátása során.  A személyes adatok további lehetséges címzettjeit a Tájékoztató adatfeldolgozókra vonatkozó pontja ismerteti.

II.3. Címzettek, adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó

A Nyereményjáték lebonyolítása során adatfeldolgozóként a A Bilac Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság végzi. 

II.4. Ügyféllevelezés 

Az érintett a Nyereményjátékkal kapcsolatban felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel. Az Adatkezelő minden, hozzá beérkezett üzenetet a küldő teljes nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével töröl.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, amelyet az üzenet elküldésével, mint ráutaló magatartással ad meg. 

II. 5. Adatbiztonsági intézkedések 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket (jelszavas védelem, naplózás, hozzáférési jogok szabályozása, fizikai biztonsági intézkedések stb.), és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Felhívja azon harmadik feleket, akiknek az érintett adatai továbbításra kerültek, hogy kötelesek eleget tenni az adatbiztonság követelményének. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.
Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységében részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

Az Adatkezelő a technikai lehetőségek változásával elvégzi a szükséges fejlesztéseket, módosításokat. 

III. Az érintettek jogai és érvényesítési lehetőségek

Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, folyamatban lévő adatkezelés esetén a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

Az érintett az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról ingyenesen másolatot kérhet.  másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Adatkezelő elektronikus formátumban bocsájtja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog, elfeledtetéshez való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha 

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

– ha az adatkezelés az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, illetőleg az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; 

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

– a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt a fentiek alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését (elfeledtetéshez való jog). 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha 

– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével kizárólag az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés automatizált módon történik és az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy olyan szerződésen alapul, amelyben az érintett az egyik fél.

Tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon az adatkezelés ellen, ha adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

Eljárás az érintett jogok gyakorlása során

Az Adatkezelő az érintett fenti jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani. Az Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz a hozzáférést kérő érintett személyazonosságának megállapítására. Amennyiben az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet, erről lehetőség szerint őt megfelelő módon tájékoztatja. Ilyen esetekben a kérelmet teljesíteni nem tudja, kivéve, ha az érintett abból a célból, hogy jogait gyakorolja, az azonosítását lehetővé tevő kiegészítő információkat nyújt. 

Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított lehető legrövidebb időn, de legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

A kért információkat, tájékoztatást, valamint intézkedést az Adatkezelő díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, világosan és közérthetően tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az Adatkezelő az érintett részére adott tájékoztatásban ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, közli a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismerteti az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a)  az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c)  a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Jogorvoslathoz való jog

a) Az érintett a személyes adatainak kezelésére vonatkozó észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat a jelen Tájékoztatóban megadott elérhetőségei valamelyikén. 

b) Kártérítés és sérelemdíj: Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

c) Bírósághoz fordulás joga: az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

d) Adatvédelmi hatósági eljárás – az érintett az adatkezeléssel kapcsolatban az illetékes hatóságnál panasszal élhet:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

Hatályos: 2023. október 19.

Elfogadás
Ez a webhely funkcionális sütiket és külső szkripteket használ az élmény javítása érdekében.
Szükséges, funkcionális
WordPress
Az oldalak közti funkciók alapvető működéséhez.
Cookie betöltés státusz tárolása.
A korábban elfogadottok cookiek státuszának tárolására.
A WordPress cookie-k beállítására való képességének vizsgálatához.
Bejelentkezéskor a hitelesítési adatok tárolására.
Védelmet igyekszik biztosítani heckerekkel szemben.
Mikor és ki van bejelentkezve.
Az Ön egyéni felhasználói azonosítója, ezzel testreszabhatja az adminisztrációs felület nézetét, és esetleg a webhely felületét is.
A wp-settings-[UID] beállításának időpontja.
A blogodhoz történő hozzászólás előadója.
A blogodhoz történő hozzászólás email címe.
A blogodhoz történő hozzászólás előadójának honlapcíme (ha meg lett adva).
A lefordítható karakterláncok nyelvének tárolásához.

Bővebben


WooCommerce
Egyedi felhasználói azonosító tárolása.
Segít a WooCommerce-nek meghatározni, hogy mikor változik a kosár tartalma.
Segít a WooCommerce-nek meghatározni, hogy mikor változik a kosár tartalma.
Egyedi kód minden vásárlóhoz, az adatbázisban az egyes vásárlók kosáradatainak megtalálásához.
Legutóbb megtekintett termékek tárolására.
Elvetett bolti közlemény, figyelmeztetés tárolására.
Ez(ek) a sourcebuster sütik a látogatás forrásának azonosítására szolgálnak, és a felhasználói műveletekre vonatkozó információkat tároljaák cookie-ban. Ezek analitikai és viselkedési sütik, amelyet a webhely látogatói élményének javítására használnak.

Bővebben itt és itt


WordFence
Ezt a cookie-t a Wordfence tűzfal használja az aktuális felhasználó képesség-ellenőrzésére a WordPress betöltése előtt.
Ez a cookie arra szolgál, hogy értesítse a Wordfence adminisztrátorát, ha egy rendszergazda új eszközről jelentkezik be.
A Wordfence egy olyan funkciót kínál a webhely látogatóinak, amellyel megkerülheti az országblokkoló funkciót egy rejtett URL elérésével. Ez a cookie segít nyomon követni, hogy kinek kell engedélyeznie az országblokkoló funkció megkerülését.
Azoknak a felhasználóknak, akik bejelentkezéskor 2FA-t használnak, ez a cookie lehetővé teszi számukra, hogy ugyanazzal a böngészővel jelentkezzenek be, anélkül, hogy minden alkalommal 2FA-t kellene használniuk, legfeljebb 30 napig.

Bővebben

Google sütik
Hozzájárulást állít be a hirdetéssel kapcsolatos felhasználói adatok elküldéséhez. Bővebben
Beállítja a személyre szabott hirdetésekhez való hozzájárulást. Bővebben
Nincs lehetőség hirdetésekkel kapcsolatos új cookie-k írására.
Nem olvashatók a belső felektől származó meglévő hirdetési cookie-k.
A kérelmek küldése egy másik domainen keresztül történik a korábban beállított, harmadik féltől származó cookie-k kérelemfejlécben történő küldésének elkerüléséhez.
A Google Analytics nem ír és nem olvas Google Ads-cookie-kat, és a Google-jelek funkciói nem gyűjtenek adatokat az ilyen forgalomról.
A rendszer gyűjti az oldal teljes URL-címét, beleértve hirdetéskattintási információkat az URL-paraméterekben (pl. GCLID/DCLID). A hirdetéskattintási információkat a rendszer csak a hozzávetőlegesen pontos forgalomméréshez használja fel.
Az IP-címeket az ország meghatározásához használjuk, de a címeket soha nem naplózza a Google Ads és a Floodlight rendszere – a begyűjtésük után azonnal töröljük őket. Megjegyzés: A Google Analytics a normális internetes kommunikáció részeként gyűjti az IP-címeket. További információ az IP-címek Google Analytics szolgáltatásban végzett maszkolásáról Bővebben
Tiltása esetén a rendszer cookie-t nem tartalmazó pingeket küld a Google Analytics számára. Nem kerül sor Analytics-cookie-k beállítására, elérésére és olvasására az eszközön. Ennek következtében a cookie-t nem tartalmazó pingek anonimizált, nem azonosítható Google Analytics-események. Bővebben
Egyéb
Hirdetési kampányok célközönségének mérése, optimalizálása és kiépítése.